Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében biztosítja.

 

A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

 

MIÉRT KEDVEZŐBB EZ, MINT A RÉGI RENDSZER?

 • a lakosság évente egy alkalommal a felkínált időpontokból választva találhatja meg a számára ideális lomtalanítási időpontot.
 • a lomok nem kerülnek ki a közterületre, megőrizzük közterületeink tisztaságát
 • elkerüljük a lomok széthúzásából származó kellemetlenségeket, megelőzzük a közbiztonsági problémákat,
 • elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a szolgáltatást (közszolgáltatásba be nem jelentkezettek, más települések lakosai, gazdálkodó szervezetek)

 

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe.  A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit Kft munkatársai az igénylés során ellenőrzik.

 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

 

Lomtalanítási időpontot a naptárban – lila színnel – jelölt lomtalanításra való bejelentkezés időszakában, legalább egy héttel az Ön által kiválasztott időpont előtt igényelhet az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

 • honlapunkon www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva
 • telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán 06 42 594 531
 • személyesen a – 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. szám alatti központi telephelyen, valamint a Kisvárdai Hulladékkezelő Központban és a Nagyecsedi Hulladékkezelő Központban
 • e-mailben a lomtalanitas2020@eakhulladek.hu címen

 

A további egyeztetések érdekében saját elérhetőségét kérjük minden esetben szíveskedjenek megadni!

 

HOVÁ HELYEZHETŐ A LOMHULLADÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?

 

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.  A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy meghatalmazottjának kell átadnia.  A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

 

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?

 

A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként olyan hulladékok elszállítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos vegyes hulladék (heti) ürítés során nem kerülnek elszállításra az edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek a háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydarabos szilárd hulladékok.

 

 

 

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban
 • műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban
 • háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi- , kerékpár-,, illetve motorkerékpár-gumi

A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

 

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

 

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok: Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:
vegyesen gyűjtött települési hulladék

 

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon
szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon, illetve hulladékudvarok igénybevétele
építési-bontási hulladékok nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele
elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)

 

új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele
veszélyes hulladékok (festékek, oldószerek, lakkok, nö­vényvédő szerek, egyéb vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, veszélyes hulladékkal szennyezett göngyöle­gek, fáradt olaj, stb..) szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele
ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyékony, gáz halmazállapotú hulladék

gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás

 

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00035

A projekt rövid bemutatása

KÖZÖS SIKER – HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN
KEMECSÉN ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN
EFOP-3.9.2-16-2017-00035

A projekt célja:

A Kemecsei járásban található területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A beruházás finanszírozásához támogatást ad az Európai Unió és a Magyar Állam.
A projekt megvalósítási helye: Beszterec, Kék, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. szeptember 30.
A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 243 175 758 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Kemecse Város Önkormányzatának vezetésével.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A megvalósítani kívánt projekt keretében egyrészt hozzá kívánunk járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.

A projekt céljai között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, a helyi lakosság bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Támogatjuk a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését az iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli civil szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

Programunk további célja a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, hozzájárulva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.

Cél, hogy a helyi óvodák optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

EFOP-1.5.3-16-2017-00065

A projekt rövid bemutatása

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS
KEMECSE ÉS MIKRO-TÉRSÉGÉNEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL
EFOP-1.5.3-16-2017-00065

 

A projekt célja:

A társadalmi felzárkózás érdekében egyrészt hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez és a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, másrészt a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, integrált megközelítésű, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célozza meg.

A beruházás finanszírozásához támogatást ad az Európai Unió és a Magyar Állam.
A projekt megvalósítási helye: Beszterec, Kék, Kemecse, Tiszarád és Vasmegyer települések
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. február 28.
A projekt maximálisan elszámolható összköltsége: 249 281 500 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

 

Tevékenységek:

– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítás
– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítés
– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítés
– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
– Információs Pont működtetése

Ki vehet részt a programban?

Elsődlegesen a Kemecsén, Kéken, Beszterecen, Tiszarádon és Vasmegyeren élő, olyan hátrányos helyzetű, aktív korú személyek, akik az átlagosnál nehezebben helyezkednek el. Ezen kívül a célcsoport részét képezik a humán közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális munkáltatók, a civil szervezetek, valamint a kisközösségek társadalmi szerepének megerősítését szolgáló programokban a felsorolt települések teljes lakossága.